Admin Menü Diyaloğu

menu status,menubar,channel {
.• Admin Menü:/dialog -m HelpOper HelpOper
}
dialog HelpOper {
title “HelpOper Admin Menü”
size -1 -1 160 290
option dbu
box “Admin Mod”,101, 5 7 146 33
box “NickServ”, 102, 5 44 146 33
box “GetPass”, 103, 5 81 50 33
box “List”, 104,60 81 91 33
box “Block”,105,5 117 146 33
box “SqLine”, 106, 5 154 47 47
box “AkiLL”, 107, 60 154 47 47
box “X-Line”,108, 115 154 36 47
box “X-Line Ban Aç”,109,5 203 146 20
box “GeneL”,110, 5 225 146 45
button “Oper Gir”, 2, 11 15 37 10
button “Operden Çık”, 3,11 27 37 10
button “Oper Ekle”, 4,55 15 37 10
button “Oper Sil”, 5,55 27 37 10
button “Admin ekle”, 6,99 15 43 10
button “Admin Sil”, 7,99 27 43 10
button “Forbid”, 8, 11 52 37 10
button “Drop”, 9, 11 64 37 10
button “Suspend”, 10, 55 52 37 10
button “UnSuspend”, 11,55 64 37 10
button “NoExpire”, 12,99 52 37 10
button “UnNoExpire”, 13,99 64 37 10
button “Getpass Nick”,14,11 89 40 10
button “Getpass Kanal”,15,11 100 40 10
button “Admin”,16,63 89 35 10
button “Oper”,17,63 100 35 10
button “Kanal”,18,101 89 35 10
button “Nick”,19,101 100 35 10
button “Spam Ekle”,20,11 125 35 10
button “Spam Sil”,21,11 136 35 10
button “Block Ekle”,22,55 125 35 10
button “Block Sil”,23,55 136 35 10
button “SpamList”,24,99 125 35 10
button “Restart”,25,99 136 35 10
button “SqLine Ekle”,26,11 162 35 10
button “SqLine Sil”,27,11 174 35 10
button “SqLine List”,28,11 186 35 10
button “Akill Ekle”,29,65 162 35 10
button “Akill Sil”,30,65 174 35 10
button “Akill List”,31,65 186 35 10
button “Z-Line”,32,119 162 28 10
button “G-Line”,33,119 174 28 10
button “K-Line”,34,119 186 28 10
button “IP Adresindeki Bütün X-LINE Leri kaLdır”,35,11 209 138 11
button “Global At”,36,11 233 38 10
button “AllSend”,37,11 245 38 10
button “Sajoin”,38,11 257 38 10
button “Samode”,39,58 233 38 10
button “Getauth”,40,58 245 38 10
button “AkiLLChan”,41,58 257 38 10
button “Kanal Suspend”,42,100 233 44 10
button “Knl Unsuspend”,43,100 245 44 10
button “Bilgi / Stats “,44,100 257 44 10
button “Kapat”,45,11 275 44 10,ok
}

on *:dialog:heLpOper:*:*: {
if ($devent == sclick) {
if ($did == 2) { OperServ $$?=” Nickiniz ” $$?*=”Oper Şifreniz ?” }
if ($did == 3) { mode $me -o }
if ($did == 4) { OperServ Oper Add $$?=” Nick ” }
if ($did == 5) { OperServ Oper Del $$?=” Nick ” }
if ($did == 6) { OperServ admin add $$?=” Nick ” }
if ($did == 7) { OperServ admin Del $$?=” Nick ” }
if ($did == 8) { NickServ Forbid $$?=” Nick ” }
if ($did == 9) { NickServ dropnick $$?=” Nick ” }
if ($did == 10) { NickServ Suspend +15d $$?=” Nick ” $$?=” Sebep” }
if ($did == 11) { NickServ UnSuspend $$?=” Nick ” }
if ($did == 12) { NickServ Set $$?=” Nick ” Noexpire on }
if ($did == 13) { NickServ set $$?=” Nick ” Noexpire off }
if ($did == 14) { NickServ Getpass $$?=” Nick ” }
if ($did == 15) { Chanserv Getpass #$$?=” Kanal ismini işaret koymadan yazın ” }
if ($did == 16) { OperServ admin List }
if ($did == 17) { OperServ Oper List }
if ($did == 18) { List }
if ($did == 19) { NickServ List * }
if ($did == 20) { spamfilter add cpNn gzline +15d $$?=”Sebep ?” ^ $+ $$?=”Eklenecek SpamFilter ?” $+ $ }
if ($did == 11) { spamfilter del cpNn gzline $$?=”Silinecek SpamFilter ?” }
if ($did == 22) { spamfilter add cpNn block +15d $$?=”Sebep ?” ^ $+ $$?=”Block Eklenecek Kelime ?” $+ $ }
if ($did == 23) { spamfilter del cpNn block $$?=”Block SAilinecek Kelime ?” }
if ($did == 24) { operserv spamfilter }
if ($did == 25) { operserv restart }
if ($did == 26) { operserv sqLine add $$?=” Nick ” }
if ($did == 27) { operserv sqLine deL $$?=” Nick ” }
if ($did == 28) { operserv sqLine List }
if ($did == 29) { operserv akill add 15d $$?=”@IP Adresi veya nick ?” $$?=”Sebep ?” }
if ($did == 30) { operserv akiLL del $$?=”@IP Adresi veya nick ?” }
if ($did == 31) { operserv akiLL List }
if ($did == 32) { zLine $$?=”@IP Adresi veya Nick ?” $$?=”Sebep ?” }
if ($did == 33) { gLine $$?=”@IP Adresi veya Nick ?” $$?=”Sebep ?” }
if ($did == 34) { kLine $$?=”@IP Adresi veya nick ?” $$?=”Sebep ?” }
if ($did == 35) { ac }
if ($did == 36) { os gLobaL $$?=”mesajınız ?” }
if ($did == 37) { allsend users private global $$?=”Bir Nick Seçin” $$?=”Mesajınız” }
if ($did == 38) { sajoin $$?=”Bir Nick Seçin” #$$?=”Girmesini istediğiniz kanal” }
if ($did == 39) { samode #$$?=”Kanal ismi” $$?=”Mod +/- q a o h v b i e I ” $$?=”Nick” }
if ($did == 40) { ns getauth $$?=” Nick ” }
if ($did == 41) { os akillchan +1d #$$?=”Kanal (# Koymadan)” $$?=”Sebep ?” }
if ($did == 42) { cs suspend +15d #$$?=”Kanal (# Koymadan)” $$?=”Sebep ?” }
if ($did == 43) { cs unsuspend #$$?=”Kanal (# Koymadan)” }
if ($did == 44) { Stats $$?=”Bilgi? c,n,o,k,m vs vs” }

}
}

Bir cevap yazın